Služby

Stabilní redakční systém pro firemní prezentaci s důrazem na snadnou aktualizaci a nízké provozní náklady s možností průběžného rozšiřování funkcí.

WEBIX KATIX

Základem Webixu je redakční systém, který umožňuje rychlou a snadnou správu webových stránek přes uživatelsky přívětivé webové rozhraní. Díky těmto vlastnostem dokáže opravdu každý vkládat na web aktuality, novinky, články či obrázky a následně je upravovat.

Při práci s Webixem oceníte

 • Úsporu financí – na správu a aktualizaci webu jsou potřebné minimální náklady
 • Intuitivní ovládání – jednoduchá a přehledná práce se systémem
 • Bezpečnost – zabezpečený přístup do administrace systému

Vašemu webu dodáme

 • Administrační systém pro snadnou správu a aktualizaci webu
 • Originální grafický návrh dle vašich požadavků
 • Nakódování jednotlivých stránek, založení a nastavení webu
 • Vložení a nakódování vámi dodaného obsahu
POPTAT WEBIX

Redakční systém Katix vám umožní jednoduchou správu rozsáhlejšího webu s propracovaným systémem katalogových produktů či služeb. Katix oceníte především v případě, že provozujete větší firmu se širokým spektrem produktového portfolia nebo nemáte zájem o klasický e-shop.

Při práci s Katixem oceníte

 • Kompletní řešení – rozsáhlý firemní web včetně systému newsletterů a volitelných modulů
 • Katalogové přehledy – systém pro snadnou správu produktových katalogů
 • Snadnou administraci – aktualizace webu s minimálními časovými a finančními náklady
 • Intuitivní ovládání – snadná a přehledná práce se systémem
 • Bezpečnost dat – zabezpečený přístup do administrace webu

Vašemu webu dodáme

 • Administrační systém pro snadnou správu a aktualizaci webu
 • Originální grafický návrh dle vašich požadavků
 • Nakódování jednotlivých stránek, založení a nastavení webu
 • Vložení a grafická úprava vámi dodaného obsahu
 • Aktivaci statistik Google Analytics
POPTAT KATIX

vymazat formulář

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.