Podmínky použití

Níže uvedené podmínky tvoří platnou dohodu mezi vámi a firmou Moonlake Web Services, s.r.o. (dále jen Moonlake). Přístupem na tyto webové stránky, jejich prohlížením nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste je pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními, včetně příslušných vývozních a dovozních právních předpisů a nařízení. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.

Moonlake je oprávněna kdykoliv bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace těchto informací tyto Podmínky použití a veškeré jiné informace obsažené na těchto webových stránkách. Moonlake může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat anebo měnit produkty, služby nebo programy popsané na těchto stránkách.

Tyto webové stránky a obsah na těchto stránkách nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Moonlake kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, přenášeny do jiných systémů, zveřejňovány, přenášeny, distribuovány nebo používány k vytváření odvozených děl, s výjimkou případu, kdy vám Moonlake udělí nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k přístupu a zobrazování těchto webových stránek v rámci tohoto webového serveru, a to výhradně na vašem počítači a pro vaše osobní, nekomerční použití. Toto povolení je podmíněno vaším závazkem, že nezměníte obsah zobrazený na těchto webových stránkách, ponecháte všechny copyrightové výhrady, informace o ochranných známkách a další informace o vlastnických právech nedotčené, a vaším souhlasem s veškerými ustanoveními, podmínkami a upozorněními připojenými k informacím nebo jinak uvedenými na těchto webových stránkách. Bez ohledu na výše uvedené se veškerý software a jiné materiály, které jsou dostupné pro účely stažení, přístupu nebo jiného užívání z těchto webových stránek a které obsahují své vlastní licenční podmínky, ustanovení a upozornění, řídí takovými vlastními podmínkami, ustanoveními a upozorněními.

Pokud nesplníte podmínky, ustanovení a upozornění uvedené na těchto stránkách, bude to mít za následek automatické ukončení veškerých práv, jež vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a vy jste povinni okamžitě zničit veškeré kopie stažených materiálů, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu. S výjimkou omezeného povolení uvedeného v předchozím odstavci vám Moonlake neuděluje žádná jiná výslovně nebo mlčky vyjádřená práva či licence na základě jakýchkoliv patentů, ochranných známek či autorských práv, ani žádná jiná vlastnická práva nebo práva k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni vytvářet kopie informací nebo obsahu z těchto webových stránek na jiném webovém serveru nebo na jakékoliv jiném médiu.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje jiných společností. Moonlake nečiní žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky, pokud jde o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran, na něž může být na webových stránkách Moonlake uveden odkaz nebo které mohou být přístupné z webových stránek Moonlake nebo s nimi mohou být propojeny. Odkaz na webové stránky jiné společnosti neznamená, že Moonlake schvaluje obsah či užívání takových webových stránek nebo že podporuje jejich vlastníka. Kromě toho Moonlake není smluvní stranou, ani není odpovědná za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, ani v případě, kdy jste se o takových třetích stranách dozvěděli (nebo k nim získali přístup) prostřednictvím webových stránek Moonlake. V souladu s tím potvrzujete a souhlasíte, že Moonlake není odpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a že není odpovědná za žádný obsah, služby, produkty nebo jiné materiály, které jsou uvedeny nebo jsou dostupné z takových webových stránek či zdrojů.

Vezměte prosím na vědomí, že když vstoupíte na webové stránky jiné společnosti, pak - ačkoliv takové stránky mohou obsahovat logo Moonlake - se jedná o stránky nezávislé na Moonlake a Moonlake nemá kontrolu nad obsahem takových webových stránek. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí vaši ochranu před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními programy, a abyste ochránili vaše informace způsobem, který považujete za odpovídající.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory Cookies

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Někteří lidé si ukládání souborů cookie nepřejí. To je důvod, proč nejnovější prohlížeče umožňují spravovat soubory cookie dle libosti.

V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro soubory cookie jednotlivých webů, což vám poskytuje lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookie ze všech webů kromě stránek, kterým důvěřujete.

Například v nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome naleznete položku Smazat údaje o prohlížení. Umožní vám vymazat soubory cookie a další data webů a pluginů, včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookie přehrávače Flash). Další funkcí Chromu je anonymní režim. Anonymní režim můžete použít, když chcete, aby vaše činnost na webu nebyla zaznamenána v historii prohlížení a stahování. Soubory cookie vytvořené v anonymním režimu se po zavření všech oken anonymního režimu vymažou. Ostatní prohlížeče obsahují také podobné nastavení. Pro konkrétní dotazy kontaktujte svého správce IT.

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.