Služby

MANAGED SERVERY

Našim zákazníkům poskytujeme managed servery (VMS) uzpůsobené zejména pro provoz a obsluhu účetního softwaru na platformě Microsoft Windows Server. Prostředky managed serveru (operační paměť, velikost úložného prostoru a výpočetní výkon) jsou vždy plně vyhrazené, stejně jako samotný managed server, který využíváte pouze vy.

S managed serverem mohou pracovat všichni vaši zaměstnanci současně a mít tak k dispozici stejná data např. v účetních softwarech POHODA nebo MONEY. Kromě toho je možné na server nainstalovat například Microsoft Office. Získáte tak pracovní prostředí, ke kterému se můžete připojit z libovolného místa bez rizika ztráty dat, to vše při zachování stále stejného pracovního prostředí a dokumentů.

Velký důraz klademe na zabezpečení dat, proto je připojení realizováno pomocí VPN (virtuální privátní síť), díky které je komunikace mezi vaším počítačem a serverem šifrovaná. Mimo jiné se bez VPN k serveru nelze připojit, což vylučuje neoprávněný přístup k vašim datům.

Při práci s managed serverem oceníte

  • Bezstarostný provoz, managed server je v naší správě
  • Přístup všech uživatelů ke stejným účetním datům a souborům na serveru
  • Jednotné pracovní prostředí bez ohledu na to, odkud se k serveru připojujete
  • Bezpečnost dat díky bezpečné VPN a firewal

Pro váš managed server zajistíme

  • Provoz managed serveru na výkonných a spolehlivých serverech
  • Zálohování systému a databáze v dohodnutých intervalech, obvykle 1x denně
  • Pravidelné aktualizace systému i účetního software
  • Flexibilitu, v případě potřeby umíme navýšit výkon, velikost operační paměti či diskového prostoru
  • Efektivní podporu a komunikaci s dodavatelem účetního software

PARAMETRY MANAGED SERVERU

Parametry managed serveru jsou individuální a záleží zejména na množství uživatelů, kteří se systémem budou pracovat. K výpočtu vhodné konfigurace jsme pro vás připravili konfigurátor, který navrhne optimální sestavení VMS na základě několika údajů.

PŘEJÍT NA KONFIGURÁTOR

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.