Vybrané reference

Narex „Spolupráce s firmou Moonlake je pro nás velkým přínosem nejen kvalitou dodaných služeb, ale i profesionálním a zároveň přátelským přístupem.“ Tomáš Kolč, Narex s.r.o.
Baťa "Již několik let jsme klientem společnosti Moonlake. Za tu dobu se mezi námi vybudovala přátelská atmosféra, ve které se dobře spolupracuje, a díky vzájemné otevřenosti se snadno rodí nové nápady." Jiří Valoušek, BAŤA, akciová společnost
ORAX „Oceňujeme na společnosti vstřícnost v jednání a v rychlosti realizace služeb.“ Roman Minařík, ORAX, s.r.o.
REM-Technik "Jak bych charakterizovala spolupráci s Moonlake? Snaha najít řešení, příjemná komunikace, spolehlivost, podpora, inovace a partnerství." Ing. Veronika Lisová, REM-Technik s.r.o.
Tipsport „Dlouhodobá spolupráce našich firem mne stále přesvědčuje o tom, že jsme si před lety vybrali solidního partnera.“ Miloslav Jakub, Tipsport a.s.
Jablonet „Se službami firmy Moonlake jsme spokojeni, zejména oceňujeme rychlé jednání a bezproblémovou spolupráci. Můžeme jen doporučit.“ David Beneš, JABLONET.cz
T-soft „Spolupráci s Vaší firmou si chválíme. Je profesionální a zároveň přátelská. Naprosto splnila naše požadavky.“ Ing. Kateřina Zajícová, T-SOFT a.s.
VLP „Spolupráce se společností Moonlake je na nejvyšší úrovni profesionality a zároveň jim nechybí lidský přístup. S takovým dodavatelem je pak radost spolupracovat.“ Michal Bayer, VLTAVA-LABE-PRESS a.s.
LiveSport „Na základě vlastní zkušenosti mohu spolupráci s firmou Moonlake vřele doporučit. S dodanými službami jsme naprosto spokojeni.“ Petr Burian, LiveSport s.r.o.
M-SOFT „Oceňujeme komplexní možnosti nabízených služeb a vždy ochotnou technickou podporu. Spolupráce splnila naše očekávání, a proto s vámi budeme i nadále rádi spolupracovat.“ Bohuslav Maška, M-SOFT, spol. s r.o.
Mendelova univerzita v Brně „Jsme rádi, že jsme se rozhodli spolupracovat právě s firmou Moonlake. Plně vyhověla našim požadavkům.“ Mendelova univerzita v Brně, Ústav geoinformačních technologií.
Leris „Firmu Moonlake můžu všem vřele doporučit. Spolupráce byla profesionální a splnila naše očekávání.“ Filip Šenk, LERIS.CZ s.r.o.
Abra

Informace o zpracování osobních údajůspolečnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice …dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

3. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11. Tyto podmínky jsou účinné od 15.3.2018.